pro zákazníky a obchodní partnery dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů fyzických osob, které jsou zákazníky či obchodními partnery společnosti (dále též „subjekty údajů“).

 1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje:

IVT Tepelná čerpadla s.r.o., IČ: 05583004, sídlo: Dolnoměcholupská 522/12a, Praha 10
Kontaktní osoba: Marek Bláha
tel: 272 191 405
e-mail: blaha@ivtcentrum.cz

 1. Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje správce zpracovává v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, IČ, DIČ, adresa bydliště/místa podnikání/provozovny, bankovní spojení, kontaktní informace - tel. číslo, e-mailová adresa, údaje týkající se poskytovaných služeb a zboží.

Osobní údaje správce získává zejména přímo od subjektu údajů (zejm. při uzavírání smlouvy), případně od třetích osob oprávněných s osobními údaji nakládat a předat je správci (např. od orgánů státní správy, soudů, exekutorů, insolvenčních správců, obchodních partnerů či zákazníků), event. z veřejných rejstříků a jiných veřejných zdrojů.

 1. Účel zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely uzavření a plnění smluvního vztahu, pro účely plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů a pro účely ochrany oprávněných zájmů správce.  Osobní údaje k těmto účelům je správce oprávněn zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.

Se souhlasem subjektu údajů zpracovává správce v rozsahu uděleného souhlasu osobní údaje k obchodním a marketingovým účelům (zasílání nabídek zboží či služeb). V rámci tohoto účelu zpracování je emailová adresa subjektu údajů s jeho souhlasem zařazena do newsletterové databáze.

 1. Právní základ zpracování:

Právním základem zpracování je:

 1. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům správce při plnění jejich pracovních povinností (a to pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření).

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a to pouze v souladu se zákonem, popř. na základě písemné smlouvy poskytující záruky pro bezpečné zpracování osobních údajů. V souladu se zákonem může správce předávat osobní údaje zejm. příslušným orgánům veřejné správy, exekutorům, soudům a orgánům činným v trestním řízení. Za účelem plnění smluvních a zákonných povinností a ochrany oprávněných zájmů správce mohou být osobní údaje předány též obchodním partnerům správce (jedná se např. o dodavatele či výrobce zboží, montážní a servisní firmy, dopravce, pojišťovny, poskytovatele služeb elektronických komunikací, účetních či právních služeb, daňového poradenství).

Správce může použít osobní údaje pro obchodní a marketingové účely a případně je předat jiným subjektům pouze v souladu s právními předpisy, resp. po udělení souhlasu subjektu údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností správce zpracovává po dobu stanovenou příslušnými předpisy (daňovými, účetními, předpisy o archivnictví atp.). Osobní údaje pro účely plnění smlouvy zpracovává po dobu trvání smlouvy. Osobní údaje pro účely ochrany oprávněných zájmů zpracovává správce v závislosti na tom, v čem oprávněný zájem spočívá (po dobu trvání zákonné promlčecí doby, resp. déle v případě rizika vymáhání či uplatnění pohledávek kterýmkoli účastníkem právního vztahu, v případě trestního řízení atp.).

 1. Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány manuálně i automatizovaně. V rámci automatizovaného zpracování nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování osobních údajů, tj. správce si nevytváří odvozené údaje.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce při plnění svých pracovních povinností a případně v potřebném rozsahu také třetí osoby na základě písemné smlouvy.

Při zpracování osobních údajů správce dodržuje odpovídající technická a organizační opatření zajišťující úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům.

Při sběru dat využíváme rozšířené parametry v rámci Google Consent Mode V2, které přímo ovlivňují jak se chovají analytické skripty Google Analytics při načítání na webových stránkách a data využívaná k měření a modelování v rámci Google Ads a dalších nástrojů.

 1. Práva subjektu údajů: 
 1. Právo udělit/odvolat souhlas: Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, není subjekt údajů povinen souhlas udělit a – i když jej udělí – má právo jej kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvolá, zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím souhlas správce ukončí. Správce může odmítnout poskytnout některé služby, pokud shledá, že takový souhlas je pro jejich poskytnutí nezbytný.
 2. Právo vznést námitku: V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů, je subjekt údajů oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami;
 3. Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo požádat správce o potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a pokud je tomu tak, má Právo získat přístup k osobním údajům a ke stanoveným informacím. Správce na žádost subjektu údajů poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za úhradu nákladů spojených s jejím vypracováním a poskytnutím.
 4. Právo na opravu: Subjekt údajů má právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které o něm zpracovává.
 5. Právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo žádat, aby správce aktualizoval osobní údaje, které o něm zpracovává.
 6. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Subjekt údajů má právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).
 7. Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo žádat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu jejich nepřesnosti či protiprávnosti jejich zpracování).
 8. Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Takové právo se týká pouze osobních údajů, které subjekt údajů správci poskytl, které jsou zpracovávány automatizovaně.
 9. Právo podat stížnost: Pokud se subjekt údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, může se obrátit stížností na: Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Souhlasy i jejich odvolání, žádosti či námitky může subjekt údajů podat správci písemně, telefonicky či e-mailem na kontaktní údaje uvedené výše v bodě 1.  Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních správce poskytne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti subjektu údajů. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena, a to až o 2 měsíce, o čemž správce subjekt údajů vyrozumí. Pokud není možné žádosti vyhovět, bude správce subjekt údajů o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o dalších právech subjektu údajů (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu).

Podrobné informace týkající se práv a povinností při zpracování osobních údajů nalezne subjekt údajů zejména v Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR), jakož i na www.uoou.cz.