O soutězi

Tepelné čerpadlo roku - úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Tepelné čerpadlo roku“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

  • Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 PRAHA 10, IČ: 05583004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266363 (dále jen „Pořadatel“).

  • Doba a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 27. května 2019 do 16. června 2019 (dále jen „Doba konání soutěže“).

  • Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže a dalších spolupracujících společností na této soutěži, jakož i jim osoby blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

  • Účast v soutěži

Spotřebitel se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže dá svůj hlas některé z instalací tepelných čerpadel nominovaných na tepelné čerpadlo roku. 

Podmínkou řádné účasti v soutěži je řádné a úplné vyplnění soutěžního dotazníku a jeho odeslání Pořadateli v době konání soutěže. V rámci soutěžního dotazníku musí soutěžící vyplnit kontaktní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, PSČ, e-mail a zodpovědět 2 otázky.

  • Výhry v soutěži

Hlavní výhra: 1 x Víkendový pobyt pro dvě osoby v Hotel Resort Relax, Dolní Vltavice 44, včetně neomezeného vstupu do wellness.

Vedlejší výhry: 10 x Celodenní rodinný pobyt v Aquapalace Praha   

Určení výherců proběhne po skončení doby konání soutěže do 20. června 2019, a to formou losování.

Výherci budou pořadatelem kontaktování e-mailem.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

  • Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži (tedy vyplněním a podpisem soutěžního dotazníku) uděluji souhlas společnosti IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 PRAHA 10, IČ: 05583004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266363,  jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“), k tomu, aby zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, PSČ a e-mail pro účely zasílání vybraných obchodních sdělení správce a třetích osob, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace; provádění průzkumu a vyhodnocení trhu; zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing.

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat postupem popsaným zde https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-klienty-a-dodavatele.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů a doplnění osobních údajů, právo na omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

Podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách: https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-klienty-a-dodavatele.

  • Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli soutěže.

Pořadatel na vlastní náklady vypořádá zákonné daňové povinnosti vyplývající z přijetí výhry.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Technické zabezpečení průběhu a realizace soutěže zabezpečuje přímo Pořadatel.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.cerpadla-ivt.cz. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.

2. 5. 2019

IVT Tepelná čerpadla s.r.o.

800 488 488

1x Čtyřdenní pobyt pro dva v Resort Relax na Lipně
10x Celodenní vstup pro rodinu do Aquaparku Čestlice v Praze

PŘEJÍT K HLASOVÁNÍ